Vedtekter


Vedtekter Akvariet Barnehage AS

Eierforhold
Akvariet barnehage AS, er en privateid ordinær barnehage.
Barnehagen drives av et aksjeselskap som eies av:
Camilla Moe Rødven, Org.nummer: 888 391 312
Eier har pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for barnehagen. 
Barnehagen drives etter  Lov om Barnehager § 1. Rammeplan for barnehagen  ligger til grunn. Barnehagen skal være et godt sted å være samt gi barna gode muligheter til utvikling og sosialisering. 

Bemanning
Styrer 60%,
Pedagogisk leder 170%,
Førskolelærer 30%, 
Assistent 2oo%,
Vaktmester 10%  
Totalt 4,8 årsverk. 
Barnehagen har vikarordning ved sykefravær og annet fravær. Primert vikarer fra Manpower.
Personalet i barnehagen er sikret lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariff gjennom PBL`s arbeidsgiverseksjon. 
Barnehagen kan ta i mot personer i praksis, i forbindelse med
omskolering, arbeidstiltak og fra videregående skoler.
Barnehagen samarbeider med Dronning Mauds Minne Høgskole for
førskolelærerutdanning, og kan i den forbindelse ta imot 6 studenter i
totalt 16 uker i året. 

Sikkerhet 
Barna er foreldrenes ansvar i bringe og hentesituasjon, til de er innenfor barnehagens gjerde og er tatt imot av personalet. De oppholdsareal som er godkjente for barnehagedriften, ute og inne blir en gang pr måned sjekket av personalet, for å påse at alle sikkerhetsmessige kriterier er tilfredsstillende. Alle faste ansatte skal delta på førstehjelpskurs, en gang hvert år. Annenhvert år har vi brannslukkerkurs. Barna er forsikret for skade/død gjennom en kollektiv forsikring. Nærmere opplysninger om forsikring / ansvar følger av akseptskjemaet. 

Eiendeler 
Alle klær og private eiendeler skal merkes med navn. Barnehagen er ikke ansvarlig for slitasje, tap og skader av disse. 

Styret
Terese Barstad Juul, styreleder
Camilla Moe Rødven, eier
Styret har møter 4 ganger pr år, samt en årlig generalforsamling. 
Aksjeselskapets styre er barnehagens øverste myndighet mellom
aksjeselskapets generalforsamlinger. Styret skal ivareta eiernes
interesser og ansvar, både økonomisk og i rollen som arbeidsgiver. I
tillegg skal styret være et kontrollorgan for barnehagen.
Aksjeselskapets styre er den overordnede enhet som bestemmer
rammene for samarbeidsutvalget. 
Styrets oppgaver fremgår av egne vedtekter for aksjeselskapet.
I tillegg skal styret representere arbeidsgiversiden ovenfor personalet og være tillagt myndighet som ankeinstans på opptak av barn.
Barnehagen ønsker å ha et nært og åpent samarbeid med hjemmet. Mye informasjon vil bli utvekslet ved bringe/hente situasjonen. Internett og mail blir også benyttet i stor grad for å utveksle informasjon. Hver høst og vår holdes det foreldremøte i barnehagen. Det holdes minst to foreldresamtaler i året. 

AU - SU
Alle foreldrene i barnehagen er med i foreldrerådet.  
Barnehagens Samarbeidsutvalg skal være et rådgivende,
kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Su i Akvariet Barnehage består to foreldre/ foresatte, to fra personalgruppen, samt to fra eierstyret. Su har to faste møter hvert år, samt ekstra møter når det er nødvendig. Representanter til Su velges og for to år i gangen, og da gjerne en ny representant annenhvert år. En av foreldrereoresentantene i SU er ansvarlig for foreldrenes arbeidsutvalg. Det vil i praksis si at denne representanten tar ansvar for dugnadstimer og delegerer arbeid til den andre foreldrene i barnehagen.

SU i Akvariet 2012/2013:
Marit Fjærli, for foreldrene & leder for SU.
Håvard Christiansen, for foreldrene & leder for AU.
Gunhild, for personalet.
Antonia, for personalet.
Camilla Moe Rødven,  som eier.

Dugnad
Alle foreldre med barn i barnehagen plikter å stille til dugnad ti timer pr år. For de som har to barn i barnehagen er det 15 timer pr år. Leder i Au & Su trekker i fra 3 timer for arbeidet i vervene sine. Dugnadsplikten ble foreslått av foreldrene selv, da det var ønske om at alle skulle bidra likt. Inntrer særlige grunner kan styret fastsette dugnadsplikt utover ti timer. Av erfaring ser vi at dugnadene oppfattes som sosiale og hyggelige.
Har man ikke anledning til å delta, kan man kjøpe seg fri. Fritaket koster kr 300 per time. Au har ansvar for å holde dugnad og ha oversikt på dugnadstimer. Dugnaden settes opp på faste tidspunkt høst og vår. Utover disse faste dagene, kan man melde seg til å bruke Kreative dugnadstimer- dersom barnehagen har behov for dette. Foreldre som ikke bor sammen får ansvar for halvparten av dugnadstimene hver.

Søknad
Søknad om plass i barnehagen sendes elektronisk til Oppvekstkontoret i Trondheim Kommune her: https://barnehagesok.trondheim.kommune.no/


Opptak
Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. Barnehageplassene tildeles etter løpende opptak. Akvariet Barnehage har samordnet opptak med alle barnehagene i Trondheim Kommune. Opptaket foretas av eier. Opptak i barnehagen forutsetter aksept av barnehagens vedtekter og de vilkår som oppstilles i akseptskjemaet foreldrene mottar ved tilbud om plass. Vi har tre opptak i løpet av året. Overflyttningsopptak, Hovedopptak og Suppleringsopptak.

1: Overflyttningsopptak
For barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år og som søker innen fristen 1. februar 

2: Hovedopptak
For barn som i henhold til Lov om barnehage § 12a har rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket oppstartsdato er satt til senest august samme år. I lov om barnehage § 12a heter det: "Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrift."
Opptakskriterier 
for overflyttnings & hovedopptak i Akvariet Barnehage 

1:  Barn med nedsatt funksjonsevne; jf. Lov om barnehager § 13.
     Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og / eller sykehus.
2: 
Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om    
     barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd
3: Søsken av barn som går i barnehagen.
4: Gruppas sammensetning, alder og kjønn.
5: Barn av personalet, dersom det er nødvendig for å sikre et kvalifisert personale.
6: Barn i nærmiljøet vil bli prioritert.
7: Dersom flere barn stiller likt avgjøres det med loddtrekning.

3: Suppleringsopptak
For barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året. 

Opptakskriterier 
for supplerings opptak Akvariet Barnehage
1:  Barn med nedsatt funksjonsevne; jf. Lov om barnehager § 13.
     Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og / eller sykehus.
2: 
Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om    
     barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd3. 
3: Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/ stenging, skal   
     prioriteres.
4: Søsken av barn som går i barnehagen.
5: Gruppas sammensetning, alder og kjønn.
6: Barn av personalet, dersom det er nødvendig for å sikre et kvalifisert personale.
7: Barn i nærmiljøet vil bli prioritert.
8: Dersom flere barn stiller likt avgjøres det med loddtrekning.

Oppsigelse
En plass skal sies opp skriftlig med 2 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende måned, jfr. avtale mellom Forbrukerombudet og PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Styret kan si opp en plass dersom vilkårene i akseptskjema ikke overholdes. 

Kontantstøtte
Ved opptak i barnehagen har man ikke lenger krav på kontantstøtte.
Foreldrene har en selvstendig meldeplikt til trygdekontoret. 

Åpningstider
Barnehagen er åpen fra 07.15 - 16.30, mandag t.o.m. fredag.
Barnehagen har stengt: 3 uker i juli, i romjulen og i påsken. For å
kompensere med påskestengingen har vi kun 3 planleggingsdager pr år
(jmf 5 stk i de fleste andre barnehager).
På grunn av at barnehagen holdes stengt 4 uker i året, er juli mnd
betalingsfri. Lillejulaften stenger barnehagen kl 12.00.
Foreldre som henter sitt/ sine barn etter barnehagens stengetid, plikter å betale kroner 300,- for å dekke opp utgifter for personalets overtid. 

Priser
Det betales 11 måneder i året, forskuddsvis den 1 hver måned.
Barnehagen ønsker primært å ha fulltidsplasser, spesielt til barna over 3 år. 
100%, 5 dager i uka kr 2330  Kost: 350
Søskenmoderasjon: 30% redusert for 2. barn og 50% for 3. barn. 

Kostpenger dekker: To måltid om dagen, frukt og grønnsaker, varmmat minst en dag i uka, 
samt drikke til alle måltider. 

Dyr
Katt i samme hus som barnehagen.

Sykdom
Barna kan ikke være i barnehagen om de har smittsomme sykdommer
eller har nedsatt almenntilstand. Dersom barna har hatt feber, må de
være feberfrie en dag før de er tilbake i barnehagen. Ved omgangssyke skal barna holdes hjemme 48 timer etter siste tilfellet av oppkast/diaré.

Kosthold
I barnehagehverdagen legges det vekt på et sunt og variert kosthold. 

LOA
Barnehagen har et godkjent netto leke- og oppholdsareal på 93,4 m2. Vi følger Trondheim kommune sine arealkrav på 4m2 for barn over 3 og 5,3 m2 for barn under 3. Antall barn i barnehagen blir satt ut i fra dette arealkravet og Barnehagelovens krav om pedagogisk bemanning pr barn.
Uteområdet er i underkant av 1 mål, og er utstyrt med godkjent
lekeplassutstyr. Barnehagen er forpliktet til å benytte seg av godkjent areal i 2. etasje, dersom det er mer en 16 barn inne i barnehagen på en gang. Delfinklubben benytter seg av dette ved behov. Gruppa er i barnehageåret 2012/2013 delt inn i 2 grupper som har hver sine turdager og som veksler på å bruke arealene inne og ute.

Årsplan
Årsplan for den pedagogiske driften av barnehagen utarbeides hvert år og følger barnehageåret. Til grunn for denne ligger Rammeplan for barnehager. Ut i fra årsplanen vil mer konkrete månedsplaner og ukeplaner bli utarbeidet hver måned. 
Barnehagen følger lov om barnehager § 21 om taushetsplikt og § 22 & § 23 opplysningsplikt til Barnevernet.

Vedtektene er fastsatt av styret og gjelder for et år av gangen. De kan revideres som følge av eierforhold eller at andre forhold endres. 
Styret, August 2012Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...