tirsdag 17. august 2010

Vedtekter


Eierforhold
Akvariet barnehage AS, er en privateid ordinær barnehage.Barnehagen drives av et aksjeselskap som eies av:
Camilla Moe Rødven, Org.nummer: 888 391 312
Eier har pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for
barnehagen. 
Barnehagen drives etter  Lov om Barnehager § 1. Rammeplan for
barnehagen  ligger til grunn. Barnehagen skal være et godt sted å være samt gi barna gode muligheter til utvikling og sosialisering. 

Bemanning
Styrer 60%,
Pedagogisk leder 144%,
Førskolelærer 66%, 
Barne & ungdomsarbeider 100%
Assistent 1oo%,
Vaktmester 10%  
Totalt 4,8 årsverk. 
Barnehagen har vikarordning ved sykefravær og annet fravær.
Personalet i barnehagen er sikret lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariff gjennom PBL`s arbeidsgiverseksjon. 
Barnehagen kan ta i mot personer i praksis, i forbindelse med
omskolering og arbeidstiltak.
Barnehagen samarbeider med Dronning Mauds Minne Høgskole for
førskolelærerutdanning, og kan i den forbindelse ta imot 6 studenter i
totalt 16 uker i året. 

Sikkerhet 
Barna er foreldrenes ansvar i bringe og hentesituasjon, til de er innenfor barnehagens gjerde og er tatt imot av personalet. De oppholdsareal som er godkjente for barnehagedriften, ute og inne blir en gang pr måned sjekket av personalet, for å påse at alle sikkerhetsmessige kriterier er tilfredsstillende. Alle faste ansatte skal delta på førstehjelpskurs. Barna er forsikret for skade/død gjennom en kollektiv forsikring. Nærmere opplysninger om forsikring / ansvar følger av akseptskjemaet. 

Eiendeler 
Alle klær og private eiendeler skal merkes med navn. Barnehagen er ikke ansvarlig for slitasje, tap og skader av disse. 

Styret
Terese Barstad Juul, styreleder
Camilla Moe Rødven, eier
Styret har møter 4 ganger pr år, samt en årlig generalforsamling. 
Aksjeselskapets styre er barnehagens øverste myndighet mellom
aksjeselskapets generalforsamlinger. Styret skal ivareta eiernes
interesser og ansvar, både økonomisk og i rollen som arbeidsgiver. I
tillegg skal styret være et kontrollorgan for barnehagen.
Aksjeselskapets styre er den overordnede enhet som bestemmer
rammene for samarbeidsutvalget. 
Styrets oppgaver fremgår av egne vedtekter for aksjeselskapet.
I tillegg skal styret representere arbeidsgiversiden ovenfor personalet og være tillagt myndighet som ankeinstans på opptak av barn.
Barnehagen ønsker å ha et nært og åpent samarbeid med hjemmet. Mye informasjon vil bli utvekslet ved bringe/hente situasjonen. Internett og mail blir også benyttet i stor grad for å utveksle informasjon. Hver høst og vår holdes det foreldremøte i barnehagen. Det holdes minst to foreldresamtaler i året. 

AU - SU
Alle foreldrene i barnehagen er med i foreldrerådet.  
Barnehagens Samarbeidsutvalg skal være et rådgivende,
kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Su i Akvariet Barnehage består to foreldre/ foresatte, to fra personalgruppen, samt to fra eierstyret. Su har to faste møter hvert år, samt ekstra møter når det er nødvendig. Representanter til Su velges og for to år i gangen, og da gjerne en ny representant annenhvert år. En av foreldrereoresentantene i SU er ansvarlig for foreldrenes arbeidsutvalg. Det vil i praksis si at denne representanten tar ansvar for dugnadstimer og delegerer arbeid til den andre foreldrene i barnehagen.

Dugnad
Alle foreldre med barn i barnehagen plikter å stille til dugnad ti timer pr år. For de som har to barn i barnehagen er det 15 timer pr år. Leder i Au & Su trekker i fra 3 timer for arbeidet i vervene sine. Dugnadsplikten ble foreslått av foreldrene selv, da det var ønske om at alle skulle bidra likt. Inntrer særlige grunner kan styret fastsette dugnadsplikt utover ti timer. Av erfaring ser vi at dugnadene oppfattes som sosiale og hyggelige.
Har man ikke anledning til å delta, kan man kjøpe seg fri. Fritaket koster kr 300 per time. Au har ansvar for å holde dugnad og ha oversikt på dugnadstimer. Dugnaden settes opp på faste tidspunkt høst og vår. Utover disse faste dagene, kan man melde seg til å bruke Kreative dugnadstimer- dersom barnehagen har behov for dette. Foreldre som ikke bor sammen får ansvar for halvparten av dugnadstimene hver.

Søknad
Søknad om plass i barnehagen sendes på fastsatt skjema til: Trondheim
kommune, Økonomitjenesten 7004 TRONDHEIM eller Elektronisk på
www.trondheim.kommune.no innen 1.mars hvert år. Dersom man
allerede har barnehageplass må det søkes om overflytting før 1. februar.

Opptak
Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. Barnehageplassene tildeles etter løpende opptak. Barnehagen har samordnet opptak med alle
barnehagene i Trondheim. Opptaket foretas av eier. Opptak i barnehagen forutsetter aksept av barnehagens vedtekter og de vilkår som oppstilles i akseptskjemaet foreldrene mottar ved tilbud om plass.
1:  Barn med nedsatt funksjonsevne; jf. Lov om barnehager § 13.
     Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og / eller sykehus.
2: Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern;    

     Lov om barnevernstjenester §§ 4-12, 4-4 
3: Alle 5-åringer uten ordinær barnehageplass, skal etter søknad tilbys en ordinær                
     barnehageplass. 4-åringer som har plass i en familiebarnehage og som ønsker   
     plass i en ordinær barnehage, skal etter søknad gies et slikt tilbud.  
4: Søsken av barn som går i barnehagen.
5: Gruppas sammensetning, alder og kjønn.
6: Barn av personalet, dersom det er nødvendig for å sikre et kvalifisert personale.
7: Barn i nærmiljøet vil bli prioritert.


Oppsigelse
En plass skal sies opp skriftlig med 2 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende måned, jfr. avtale mellom Forbrukerombudet og PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Styret kan si opp en plass dersom vilkårene i akseptskjema ikke overholdes. 

Kontantstøtte
Ved opptak i barnehagen har man ikke lenger krav på kontantstøtte.
Foreldrene har en selvstendig meldeplikt til trygdekontoret. 

Åpningstider
Barnehagen er åpen fra 07.15 - 16.30, mandag t.o.m. fredag.
Barnehagen har stengt: 3 uker i juli, i romjulen og i påsken. For å
kompensere med påskestengingen har vi kun 3 planleggingsdager pr år
(jmf 5 stk i de kommunale barnehagene).
På grunn av at barnehagen holdes stengt 4 uker i året, er juli mnd
betalingsfri. Lillejulaften stenger barnehagen kl 12.00.
Foreldre som henter sitt/ sine barn etter barnehagens stengetid, plikter å betale kroner 300,- for å dekke opp utgifter for personalets overtid. 

Priser
Det betales 11 måneder i året, forskuddsvis den 1 hver måned.
Barnehagen ønsker primært å ha fulltidsplasser, spesielt til barna over 3 år. 
100%, 5 dager i uka kr 2330  Kost: 270
60%, 3 dager i uka kr 1640  Kost: 160
40%  2 dager i uka  kr 932  Kost: 108
Søskenmoderasjon: 30% redusert for 2. barn og 50% for 3. barn. 

Kostpenger dekker: To måltid om dagen og frukt / grønnsaker, varmmat minst en dag i uka, samt drikke til alle måltider. 
Barn som er fylt 4 år må ha med eget klippekort for bussen, som vi oppbevarer i barnehagen. 

Dyr
Katt i samme hus som barnehagen.

Sykdom
Barna kan ikke være i barnehagen om de har smittsomme sykdommer
eller har nedsatt almenntilstand. Dersom barna har hatt feber, må de
være feberfrie en dag før de er tilbake i barnehagen. 

Kosthold
I barnehagehverdagen legges det vekt på et sunt og variert kosthold. 

LOA
Barnehagen har et godkjent netto leke- og oppholdsareal på 81,1 m2. Vi følger Trondheim kommune sine arealkrav på 4m2 for barn over 3 og 5,3 m2 for barn under 3. Antall barn i barnehagen blir satt ut i fra dette arealkravet og Barnehagelovens krav om pedagogisk bemanning pr barn.
Uteområdet er i underkant av 1 mål, og er utstyrt med godkjent
lekeplassutstyr. Barnehagen er forpliktet til å benytte seg av godkjent areal i 2. etasje, dersom det er mer en 16 barn inne i barnehagen på en gang. Delfinklubben benytter seg av dette ved behov. Gruppa er i barnehageåret 2010/2011 delt inn i 2 grupper som har hver sine turdager og som veksler på å bruke arealene inne og ute.

Årsplan
Årsplan for den pedagogiske driften av barnehagen utarbeides hvert år og følger barnehageåret. Til grunn for denne ligger Rammeplan for
barnehager. Ut i fra årsplanen vil mer konkrete månedsplaner og
ukeplaner bli utarbeidet hver måned. 
Barnehagen følger lov om barnehager § 21 om taushetsplikt og § 22 & § 23 opplysningsplikt til Barnevernet.
Vedtektene er fastsatt av styret og gjelder for et år av gangen. De kan revideres som følge av eierforhold eller at andre forhold endres. 
Styret, August 10

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...